Projekt 3R

Celem projektu 3R (Respire, Remember, Respond) Inteligencja Emocjonalna dla zmniejszenia recydywy jest poprawa społecznych zdolności adaptacyjnych i odporności przestępców i byłych przestępców, promowanie ich reintegracji ze społeczeństwem, a w rezultacie zmniejszenie recydywy. W tym celu więźniom, którzy wyjdą na wolność w ciągu 6 miesięcy, należy zapewnić interwencje w zakresie inteligencji emocjonalnej. Aby uzupełnić to działanie, należy przeprowadzić badanie zdolności adaptacji społecznej wśród przestępców w ciągu co najmniej 3-6 miesięcy po wyjściu na wolność. Projekt ma na celu pokazanie znaczenia zastosowania narzędzi i strategii inteligencji emocjonalnej w odniesieniu do więźniów, którzy wyjdą na wolność w ciągu 6 miesięcy, w celu zmniejszenia poziomu recydywy. Projekt będzie miał podwójną linię interwencji, zarówno z więźniami, jak i z osobami, które wspierają więźniów w ich próbie reintegracji ze społeczeństwem: strażnikami, opiekunami i pracownikami socjalnymi, ale także organizacjami pozarządowymi w monitoringu pozawięziennym. Program ten ma podwójny punkt ciężkości. Z jednej strony jest przygotowany dla więźniów, a z drugiej dla ludzi, którzy tworzą systemy wsparcia dla więźniów w ich reintegracji ze społeczeństwem. Dla więźniów pożądane wydaje się zaoferowanie kompleksowego programu, który pomoże im nauczyć się włączać praktyki inteligencji emocjonalnej w ich codzienne życie, na przykład przeprowadzić sesje treningowe skupiające się na radzeniu sobie ze stresem, samoświadomości i samoregulacji. Równolegle do tego programu dla więźniów, powinien być oferowany osobny dla osób, których rolą jest wspieranie więźniów w ich próbie reintegracji ze społeczeństwem. Należą do nich strażnicy, naczelnicy i pracownicy socjalni (monitoring więzienny), ale także organizacje pozarządowe i inne (monitoring pozawięzienny), biorąc pod uwagę ogromne znaczenie działań następczych w pierwszych miesiącach po zwolnieniu.

Projekt 3R będzie rozwijać, pilotować i wdrażać ramy metodologii, narzędzi, programów nauczania i rekomendacji dla obu celów. Celem jest uświadomienie osadzonym ich możliwości zaprojektowania innej i nowej przyszłości od ostatnich miesięcy w więzieniu do bezpośredniego zwolnienia, przejęcia odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji i działań mających na celu ponowne wejście do społeczeństwa. Ogólnym celem tego projektu jest wprowadzenie metody szkoleniowej opartej na Inteligencji Emocjonalnej przeciwko przemocy i agresywności jako narzędzia pracy w ośrodkach penitencjarnych w celu przerwania kręgu recydywy. Naszą metodą jest rozpoczęcie od najniższego szczebla, dlatego też grupa docelowa jest zaangażowana we wszystkie etapy projektu.

Cele szczegółowe

1) Mapowanie wprowadzenia inteligencji emocjonalnej w CJS (Correctional Justice System) w krajach partnerskich.

2) Zaadaptowanie opartych na niej doświadczeń edukacyjnych uznanych za pozytywne praktyki w ramach partnerstwa.

3) Rozwinięcie systemu uczenia się 3R dla klientów CJS i, w drugim etapie, przeszkolenie pracujących z nimi profesjonalistów (pilotaż w krajach partnerskich w ramach inicjatywy Uczenie się przez całe życie);

4) Wystawienie – co najmniej – 140 więźniów i 42 pracowników CJS oraz organizacji pozarządowych w całym partnerstwie na doświadczenie uczenia się opartego na kompetencjach kluczowych.

5) Stymulowanie reintegracji społecznej więźniów i przestępców, stosując strategie wcześniej doświadczone.

6) Zwiększenie świadomości zaangażowanych lokalnych społeczności w zakresie inteligencji emocjonalnej w krajach partnerskich. ) Podniesienie świadomości zaangażowanych społeczności lokalnych w zakresie znaczenia Inteligencji Emocjonalnej jako narzędzia w reintegracji więźniów i przestępców.

7) Włączenie przekazanej metodologii 3R do krajowych praktyk szkoleniowych partnerów (dla więźniów i ich programu reintegracji).

8) Podkreślenie wartości metodologii 3R, jak również trwałości metod i produktów powstałych w wyniku realizacji projektu, poprzez oferowanie na poziomie UE porad dotyczących tego, w jaki sposób luki w unikaniu recydywy mogą być wypełnione przez szkolenia w zakresie kluczowych kompetencji.

 


Rezultaty – Produkty końcowe

– Lista 10 głównych umiejętności emocjonalnych potrzebnych więźniom w ich próbie reintegracji ze społeczeństwem.

– Dwie pigułki szkoleniowe i dwa narzędzia edukacyjne (zestaw narzędzi) dla każdej z tych wcześniej zdefiniowanych umiejętności.

– Lista 10 głównych umiejętności emocjonalnych potrzebnych strażnikom, naczelnikom i pracownikom socjalnym w ich codziennych relacjach z więźniami i ich wsparciu w reintegracji.

– Dwie pigułki szkoleniowe i dwa narzędzia edukacyjne dla każdej z tych wcześniej zdefiniowanych umiejętności.

– Notatka informacyjna na temat projektu i linki do zasobów online. – Strona internetowa do bezterminowego utrzymania kursu online i dane kontaktowe szkoleniowców.